Etikett: ambulanser

Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått vilse i Underlandet när det ska sparas i sjukvården?

Av , , 2 kommentarer 7

Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått vilse i Underlandet när det ska sparas i sjukvården?

I barnboken Alice i Underlandet träffar Alice månkatten och då frågar hon vilken väg hon ska välja. Månkatten svarar att det beror på var hon vill komma någonstans. När Alice förklarar att det inte spelar någon roll, får hon blixtsnabbt svaret att det då inte heller spelar någon roll vilken väg hon väljer. Precis så fungerar ideologi och idéer för politiker. Vetskapen om en gemensamt bestämd färdriktning är en förutsättning för att kunna ingjuta framtidstro, mod och delaktighet i förändring. Tyvärr blir detta bara en illustrativ bild vart landstinget befinner sig idag med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid rodret.

Genom historien har skickliga makthavare navigerat med ideologin som kompass och verkligheten som karta på ett sätt som förevigat dem i historieböckerna. Den kapten som nu ändrat landstingsskutan har förvisso, sent men ändock, väjt för de isberg som sedan länge siktas. Nu färdas landstinget på en ny men dock okänd kurs utan att det finns en gemensam bild av vart landstinget är på väg. Opportunistiska kaptener som seglar över öppet hav utan vare sig karta eller kompass är inte att föredra när det blåser till storm.

Nu är det endast kortsiktiga sparprogram som ska förverkligas till varje pris. Ambulanser som utgör trygghet för så många ska bort tillsammans med akutsjuktugeplatser. Vårdplatser för de mest sjuka äldre ska kraftigt minskas och primärvården ges nya stora åtaganden utan att några nya resurser tillförs. Detta utan att några utförliga konsekvensbeskrivningar finns som underlag för beslut. Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig vilja ta ansvar riktas udden på sparförslagen mot dem som har de svårast.

För Moderaterna har behovet av en ny kursriktning varit tydlig det senaste årtiondet. Det tydligaste är och kommer fortsättningsvis vara att ta ansvar för ekonomin. Det är den enskilt viktigaste för att kunna fortsätta erbjuda god vård med hög kvalité och god tillgänglighet. Med en långsiktighet i ekonomiskt ansvarstagande undviks tvära kast och panikåtgärder. Då problemen inte åtgärdas tidigare har de samlats på hög och i kombination med att vården ständigt utvecklas kommer behoven av kostnadsreduceringar bli långt mycket mer än vad som har vidtagits. För att möta upp dessa förändringar måste den politiska färdriktningen för landstinget beskrivas för all vårdpersonal och länsborna.

Alla länsbor ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val. Den rätten får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten. För mig handlar politik om att skapa möjligheter. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre. Kvaliteten inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra egna val. Det förstärker också kvalitén när personalen i verksamheterna får vara med och påverka.

Ute i verksamheten finns det idag en stor känsla av att inte bli lyssnad på. Dessa signaler måste tas på fullaste allvar. All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas.

Landstingets ekonomi har de senaste 15 åren haft stora problem som kortsiktigt rättats till av stora skattehöjningar. En av de största bristerna har varit bristen på ekonomistyrning. Styrningen av ekonomin måste stärkas med ett tydligare beställar- och utförarmodell av sjukvården. Vid en övergång från dagens anslagsfinansierade till en prestationsbaserad modell går det att mäta förbättringstakt av kvalitetsmått som indikator för ersättning.  Att sköta sig och ständigt göra bättre måste löna sig.

En av de största utmaningarna landstinget står inför är att kunna klara av personalförsörjningen. Socialdemokratin har genom åren gjort kortsiktiga budgetbesparingar i den framtida personalen genom att inte ha utökat vidareutbildningsplatser i form AT- och ST-platser för nyexaminerade läkare. Dessutom har inte specialistutbildning för sjuksköterskor lönat sig. Det har resulterat att runt om i organisationen finns en mycket påtaglig rädsla att på sikt inte klara av bemanningen. Detta måste brytas.

Tillgängligheten till sjukvård är idag långt ifrån tillfredsställande. Under föregående år har landstinget haft stora problem med att nå den måluppfyllelse som krävs för att ta del av regeringens kömiljard. Västerbottningarna ska inte behöva vänta längre än andra för att få vård.

När Alice fastnar i Underlandet möter hon en surrealistisk värld utan logik. Då har fel idéer tagit över i brist på eget ideologiskt handlande. Nu har S och MP pekat ut en ny väg ut men utan att veta vart resan ska gå. Oavsett vilka politiska lösningar vi tror på och vilka idéer vi brinner för så krävs det en tydlig färdväg framåt. Kortsiktighet och åtgärder i panik skapar inte trygghet och framtidstro. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har helt enkelt hittat vilse i Underlandet.

Nicklas Sandström (M)                
Oppositionslandstingsråd             
 

 

Från dagens VK, debattartikeln finns att läsa här.
 

S och MP stora ovilja att lyssna och ompröva

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår var det landstingsfullmäktige och Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle svara på Alliansen frågor om vilka konsekvensanalyser som är gjorda och hur de tänkt genomföra de presenterade besparingarna inom vården. Tyvärr blev det få svar. Det blev om stundom en het debatt men med få nyheter. Från Alliansen hoppas vi nu att S och MP väljer att ta till sig av kritiken och backa på en rad områden som t.ex. neddragningarna av ambulanserna i inlandet, akutsjukstugeplatser och geriatriken.

 
 
Här nedan är det anförande jag hade i min första debattrunda igår:
 
 
Fru ordförande, Ledamöter och åhörare
 
Nu har det blivit tydligt för denna fullmäktigeförsamling och alla länsbor vad konsekvensen av ett 20-årigt långt Socialdemokratiskt maktinnehav får för konsekvenser. Att ständigt ha skjutit problemen framför sig och blunda inför framtiden får sitt pris.
 
Nu föll det på Peter Olofssons lott att städa upp efter sina partikamraters brist på styrning och känsla för ekonomiskt ansvar. Trots allt är det glädjande att Sossarna nu tillsammans med miljöpartiet väljer att ta det ansvaret. Ett ansvar som vi från Moderaterna och Alliansen efterlyst under väldigt lång tid, senast vid förra fullmäktige.
 
Trots att nu Sossarna säger sig vilja ta ansvar riktas udden på sparförslagen mot dem som har de svårast. De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det tuffare då de blir av med ambulans och akutsjuktugeplatser.
 
De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer; i redan nu överbelagda lokaler. De som har det svårt får det svårare.
 
De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken ska monteras ned. De som har det skört ska få det skörare.
 
Jag kan bara konstatera att nu med Socialdemokratins nedmonteringspolitik för vården får de som har det tufft tuffare de som har det svårt svårare och för de som har det skört ska få det skörare.
 
Allt detta med ett underlag som saknas konsekvensbeskrivningar och rimlighet. För mig Moderaterna och Alliansen känns detta orimligt att sossarna väljer att gå vidare.
 
Från Alliansen har vi valt att göra andra prioriteringar och besparingar. Alliansen väljer att låta ambulanserna finnas kvar tillsammans med akutsjukstugeplatserna. Neddragningen av vårdplatser på sjukhusen halveras och den geriatriska kompetensen som nu är uppbyggd på NUS slås inte sönder.
 
Alliansens sparförslag går under arbetsnamnet Tid för ansvar. I dokumentet finns det preciserat hur vi ställt oss till de olika förslag som hittills har presenterats. Förslaget visar med all sin tydlighet hur lätt det varit att prioritera annorlunda.
 
Än så länge är det fortfarande mycket som är okänt av de 70 punkter som föreslagits. Så jag vill verkligen understryka att jag känner med alla er i denna fullmäktigesal som inte vet vilket beslut som är taget och vad det får för konsekvenser
 
Fru ordförande
 
Utifrån det svar som nu lämnats på de frågorna som vi i Alliansen ställt är det uppenbart att S tillsammans med MP väljer ett alternativ där de kommer att få till konsekvens en ökad otrygghet för alla länsbor som är i behov av vård.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 

Ambulanserna behöver finnas kvar

Av , , 2 kommentarer 2

 
I dag skriver Västerbottens folkblad om konsekvenserna av indragningar av Ambulansen i Dorotea. Kan känna med ortsborna. Ambulanser är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Till skillnad från majoriteten väljer Moderaterna tillsammans med Alliansen att inte dra in ambulansen i Dorotea eller i Malå, Åsele, Skellefteå eller Robertsfors. Behovet av att göra kostnadsreduceringar är fortfarande stort men det går att prioritera annorlunda.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Den nya majoriteten (S+MP) i landstinget försöker i ett debattinlägg (29/10) att frånskriva sig ansvaret för deras egna besparingsförslag. Deras argument handlar om att Alliansen skulle ha orealistiska siffror. Alliansen och majoriteten vill båda minska vårdskadorna i landstinget men vi har högre ambitioner. I princip handlar det om ytterligare 20 miljoner kronor som Alliansen tror att det går att spara genom att jobba med ökad patientsäkerhet. Totalt sker vårdskador inom sjukvården i Västerbotten för ungefär 225 miljoner kronor per år. I jämförande statistik mellan landstingen ligger Västerbottens läns landsting på fjärde plats när det gäller vårdskador och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Att inte ha en hög ambition här är inget annat en ett svek mot alla patienter som drabbas av onödigt lidande. 

Alliansen bedriver ingen kreativ bokföring i vårt förslag. Vi har olika syn på vad som är möjligt och vill ta ansvar för en trygg och nära vård för alla västerbottningar. Därför har alliansen mindre besparingar på vårdplatser och mer besparingar på centrala anslag och administration. För oss är vården viktigare än dyr byråkrati.
 
Fokus i debatten måste dock handla om innehållet i sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De vill avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom vill majoriteten dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt minska med en ambulans i Skellefteå. Varför ska en strokepatient i Åsele eller Malå behöva vänta betydligt länge för att få en ambulans?
 
Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. I Alliansens förslag till sparpaket blir ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar som i dag. Sammantaget i Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka.
 
Vi är övertygade om att en indragning av akutplatser och ambulanser inte sparar några pengar. Tvärtom blir följden ökade kostnader, fler inläggningar på dyrare vårdplatser, överbeläggningar och därigenom ökad risk för patientskador och än dyrare stafettlösningar på sjukstugor. För att inte tala om riskerna med så stora vårdplatsneddragningarna på sjukhusen som S och MP föreslår. Det kan komma att leda till svårigheter att klara kompetensförsörjningen och läkarutbildningen.  
 
Nu har landstinget nått vägens ände genom att socialdemokratin i landstinget haft en konsekvent linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar men framför allt kunna erbjuda en god sjukvård av hög kvalité. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin. Alliansen står redo att axla det ansvaret.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
(Publicerad på VF-debatt sida idag) 
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Alliansannons i VK och VF

Av , , Bli först att kommentera 6

I går lördag hade Allians för Västerbotten med en annons i VK och VF. Så här såg den ut för den som missade den: