Etikett: motion

Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
Pressmeddelande 130326: Alliansen i Västerbotten – Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå
 
Allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att i samverkan mellan Umeå och Skellefteå inrätta mellanvårdsavdelningar. Detta är ett konkret exempel på hur det går att lösa situationen för kvarliggande patienter på sjukhusen som inte kan komma tillbaka till sitt vanliga boende eller till ett särskilt boende säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
Förutom att det blir bättre för den enskilda, oftast äldre, är det betydligt mer samhällsekonomiskt att vårda patienten på en mellanvårdsavdelning än i en vanlig sjukhussäng menar alliansen i sin motion.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras. En annan vinst är att sjukhussängarna frigörs vilket gör att operationer inte behöver ställas in på grund av platsbrist argumenterar Alliansen.
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
 
Motion
 
Inrätta mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landstinget och Skellefteå respektive Umeå kommun
 
Äldre sjuka ska inte drabbas av brister i hur vården och omsorgen är organiserad. Men de senaste åren har vi tyvärr sett brister i vård- och omsorgskedjan som fått till följd att många äldre patienter har varit tvungen att ligga kvar på sjukhuset. Ett problem är att ge rätt vård för äldre patienter under olika skeden. En patient kan vara färdigbehandlad i slutenvården eller inom psykiatrin på sjukhuset, men är ändå inte tillräckligt frisk för att flytta hem. Ofta beror det på att man måste invänta anpassningar i hemmet eller på det särskilda boendet.
 
Detta för med sig kostnader, både i form av mänskligt lidande och för samhället. Till exempel måste kommunerna betala en straffavgift till landstinget om en medicinskt färdigbehandlad patient måste ligga kvar på sjukhus mer än fem dygn. Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan på ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kvarliggande patienter medför 40-50 miljoner kronor i extra onödiga kostnader för skattebetalarna i länet.
 
Vi ser bekymrat på att situationen med kvarliggande patienter har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunernas straffavgifter till landstinget ökade med nästan 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna var tvungen att ersätta landstinget för. Situationen med kvarliggande äldre var värst i Skellefteå, som fick betala en straffavgift på 10,5 miljoner. Umeå fick betala 9,6 miljoner. För den enskilde, oftast äldre, blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Mot bakgrund av detta anser vi att situationen måste lösas. Vårt förslag till lösning av problemet är att inrätta en mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landsting och kommunerna där problemet är störst, det vill säga Skellefteå och Umeå. Vi föreslår att mellanvådsavdelningen placeras i anslutning till orternas respektive sjukhus och att kommunerna är ansvariga huvudmän.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.
 
Just nu pågår ett arbete inom regeringen att se över reglerverket. Enligt den diskussion som förs föreslås nya regler som medför att kommunerna blir ekonomiskt ansvariga för utskrivningsklara patienter från psykiatrin redan efter 15 dagar. Det är en halvering av det antal fria dagar som gäller i dag. Även betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i somatisk och geriatrisk vård ses över. Enligt de diskussioner som förs kan tidsfristen komma att kortas till tre dagar i stället för dagens fem. Något som torde höja intresset hos kommunerna att hitta framgångsrika samverkanslösningar.
 
Både i Norge och Danmark har man utvecklat en mellanvårdsform mellan sluten- och öppenvård, distriktspsykiatricentra där en person som blir hastigt försämrad snabbt kan få vård utan att han eller hon behöver skrivas in på sjukhus.
 
Samverkan behövs för att inte de olika vårdgivarna ska dubbelarbeta eller försöka vältra över kostnader på den andra, med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa i centrum och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett om man bor i länet.
 
Med anledning till detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
 
Att                 uppdra till landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med Skellefteå och Umeå kommun för att i samverkan etablera en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara i respektive kommun.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Andreas Löwenhöök (M)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
Carin Hasslow (FP)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Daniel Öhgren (C)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
Lena Sandberg (KD)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 

 

Motion ang Lika rätt till assisterad befruktning

Av , , Bli först att kommentera 1

Under gårdagseftermiddagen lämnade Jag, Marianne Normark (FP) och Olle Edblom (C) in en motion som föreslår att regelverket för assiterad befruktning justeras så att inte längre blir diskriminerande. 

 

Motion

 
2011-10-12
 
Lika rätt till assisterad befruktning
Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade förhållanden ges assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Det är upp till respektive landsting eller region att besluta om vilka avgifter och regler som ska gälla. Detta har föranlett att avgifter och regler, som till exempel antalet försök, ålder och möjligheten till syskonbehandling, idag ser mycket olika ut runt om i landet.
 
Inom många landsting finns det också en diskriminering mot samkönade par i förhållande till olikkönade par. I till exempel Västerbotten och Västernorrland får lesbiska par bekosta insemination själva till en kostnad av cirka 12 000 kr per försök, medan heterosexuella par får hjälp med tre försök, upp till att kvinnan är 37 år, till vanlig patientavgift på 300 kr. I Jämtland får alla par finansiera insemination själv och i Norrbotten får alla par hjälp med tre försök till vanlig patientavgift på 270 kr.
 
Västerbottens läns landstings diskriminering mot samkönade par som vänder sig till sjukvården för assisterad befruktning ser vi som ett problem. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet har som målsättning att sjukvården ska bli jämlik. Det ska finnas en god och solidariskt finansierad sjukvård för alla. Vi anser att alla Sveriges invånare ska ha rätt till lika bra sjukvård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller om man har lite eller mycket pengar.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
 
att Västerbottens läns landsting vidtar åtgärder för att avgifter och regelverk för assisterad befruktning inte diskriminerar samkönade par  
 
att Patientavgiften för donatorinsemination blir densamma för såväl lesbiska som heterosexuella par  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)                                                          Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                                                      Gruppledare
 
 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare  

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 7

Pressmeddelande 110905: Moderaterna i Västerbottens landsting: Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Moderaterna i Västerbotten föreslår att landstinget ska införa en modell med vårdcoach för de svårt sjuka äldre. Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akutbesök. En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.
 
Varje besök som undviks på akuten genom att istället ha en förbokat besökstid genom vårdcoachern skapar utrymme för andra på akuten samtidigt som det höjer livskvalitet hos den multisjuke. Landstingsrådet Nicklas Sandström (M) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat på att landstinget i Västerbotten öppnar upp ett sådant system med vårdcoacher.

–    När allt fler blir äldre och sjukare i Västerbotten är det på sin plats att tänkta nytt och skapa en trygg och säker vård. Därmed är vårdcoacher ett utmärkt system som hjälper patienter på ett personligare plan i rätt tid, säger Sandström (M) i en kommentar.

För mer information kontakta,
Nicklas Sandström
070 254 45 15
 

Motionen i sin helhet:

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akuta besök. En vårdcoach är en specialistutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.

Det finns många patienter som idag känner sig vanmäktiga och vilse inför vårdens inrättningar. En vårdcoach kan tillsammans med patienten se till att personen får rätt vård. En sådan coach underlättar vardagen för patienten.

Genom vårdcoachen kan patienten få en förbokad tid och därmed avlasta akutmottagningarna, samtidigt som det höjer livskvalitet hos den äldre.

Med en ökad äldre befolkning ökar antalet svårt sjuka, därför finns det ett behov av att tänka nytt!

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade

att     Västerbottens läns landsting inför en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre

Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd

Längre öppettider på Umeås krogar

Av , , 1 kommentar 4

På gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott sade bara Moderaterna och Folkpartiet ja till vårt förslag om längre öppettider på krogen. Tråkigt. Nu är det upp till kommunfullmäktige att besluta om vad som ska gälla. Är det något som behövs i Umeå är det en mer tillåtande attityd till att människor får roa sig när de ska gå ut.

 
Det som hittills har använts emot förslaget är något som jag och Katja (medmotionär till förslaget) är väl medvetna om, alkoholens skadverkningar. En långvarig och hög konsumtion är självfallet inte något positivt. Med det i beaktande måste det finnas en rimlighet och balansgång i utformandet av alkoholpolitiken och våra gemensamma regler för vad som ska gälla i Umeå. Det handlar trots allt bara om en timmes längre öppet på krogen.
 
I det förslag som nu finns öppnas det upp för ett försök under en tvåårsperiod då Umeås krogar ska få möjligheten att välja att ha öppet till 03 om de så önskar. Efter de två åren går det att utvärdera vilka effekter det har fått.
 
Från krögarna i Umeå har det funnits starka önskemål om att få ha öppet längre än dagens 02. Efterfrågan på att få ha kul ute i en ung studentstad är stor. Varför ska då politiker stätta stopp för att människor ska få roa sig lite längre? Alla krogar kommer inte heller ha öppet till kl 03. Samma tuffa krav på ordningsvakter som finns idag kommer att ställas på de krögare som vill ha öppet en timme längre. Då olika ställen väljer varierade stängningstider kommer också dess besökare att gå hem vid olika tidpunkter, till skillnad från idag. Detta gör att den trängsel och det bråk som idag uppstår vid stängningsdags minskar. Även de efterfester och fylleri som finns vid efter kl 02 skulle minska. Många andra städer såsom Luleå och Sundsvall har redan längre öppettider än 02.00 och där fungerar det bra. Varför ska Umeå vara sämre? Låt oss försöka med längre öppettider på Umeås krogar.