S och MP krävs på svar om konsekvenser av sparpaketet

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävs på svar kring konsekvenserna av deras sparpaket
 
Pressmeddelande 110809
 
Alliansen kräver idag svar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vid nästa landstingsfullmäktige den 29 november presentera vilka konsekvenser deras sparpaket innebär för sjukvården i länet. I det underlag som har föregåt beslutet saknas konsekvensbeskrivningar för vad de olika åtgärderna innebär. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet vilket är något som Alliansens gruppledare ställer sig mycket kritiska till.
 
För att få svar på en rad frågor kring vilka konsekvenser sparpaketet får för inlandssjukvården och för de psykiskt sjuka och äldre har Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) tillsammans lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige.
 
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Vad blir konsekvenserna för sjukvården med Socialdemokratin och Miljöpartiets förslag till sparpaket?
 
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.
 
Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten.
 
Alliansen har som utgångspunkt att den viktigaste prioriteringen som landstinget måste utgå ifrån är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur.
 
Nu har sparpaketet från majoriteten verkställts i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i landstingsstyrelsen. Från Alliansen sida har det efterlyst tydligare och bättre beslutsunderlag med rimliga konsekvensbeskrivningar. Något som fortfarande saknas. Därför anser vi det viktigt att få svar på följande frågor:
 
1.      Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2.      Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3.      Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
  
4.      Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
 
 
Niklas Sandström (M)                               Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                            Gruppledare
 
Olle Edblom (C)                                        Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                                              Gruppledare
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Pressmeddelande 11-11-08: Socialdemokraterna och miljöpartiet har börjat avvecklingen av inlandssjukvården!

Av , , 4 kommentarer 6

Socialdemokraterna och miljöpartiet har börjat avvecklingen av inlandssjukvården!

Pressmeddelande 11-11-08

I dag på förmiddagen beslutade landstingsstyrelsen med röstsiffrorna 8 – 6, en ledamot avstod, om att gå vidare med den andra delen i Socialdemokraterna och Miljöpartiets sparpaket gällande länets sjukvård. I och med att styrelsen nu tagit beslutet kommer akutplatserna avvecklas helt i Sorsele och Dorotea samt minskas i Malå.

Om Alliansens förslag till kostnadsreduceringar hade vunnit dagens votering hade dessa platser funnits kvar, säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.

I beslutet om kostnadsbesparingar på 65 miljoner som berör landstingsstyrelsen fanns inget underlag som redovisar innehållet och inte heller några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet. Något som Alliansens ledamöter ställer sig mycket kritiska till.

– Hanteringen av ärendet är helt oacceptabel och vi hoppas att väljarna i länet visar vad de tycker om dessa besparingsförslag vid valet 2014, säger Alliansen i en avslutande kommentar.

För mer information:
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15

Marianne Normark (FP)
Gruppledare
070-243 57 04

Olle Edblom (C)
Gruppledare
070-564 44 65

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
070-278 58 10

Alliansens förslag till yrkande och skriftliga yttrande:

Ärende 6 – Kostnadsreducerande åtgärder 2012
VLL 1535-2011

Alliansen yrkar:
att arbetsutskottet får i uppdrag att inarbeta kostnadsreduceringar i styrelsens verksamhetsplan och budget enlig bilagda dokument "Tid för ansvar".

Vi vill dessutom lägga följande särskilda yttrande till protokollet:

Bristande underlag och konsekvensbeskrivningar

Projekt balans som har ett 70-tal förslag har aldrig presenterats i sin helhet för styrelsen. Enbart en muntlig presentation har tidigare presenterats.

I nu föreliggande beslut om kostnadsbesparingar som berör styrelsens ansvarsområde på 65 miljoner finns inte heller något underlag som redovisar olika förslag och inte heller redovisas några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet.

Det enda förslag som nämns i beslutsförslaget är att antalet akutvårdsplatser skall reduceras.

Umeå 2011-11-08

Niklas Sandström (m)         Marianne Normark (fp)

Olle Edblom (c)        Birgitta Nordvall (kd)

Liv Granbom (m)        Margareta Carlbäck (fp)        

 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Nu har sista yxhugget tagits mot inlandssjukvården

Av , , 1 kommentar 5

Nu på morgonen beslutade landstingsstyrelsen med röstsiffrorna 8 – 6 varav en ledamot avstod att gå vidare med den andra delen i Socialdemokraterna och Miljöpartiets sparpaket. Ett sparpaket som i sin helhet blir ett dråpslag mot inlandssjukvården, minskat trygghet för alla som blir utan ambulans och för alla länets äldre och psykiskt sjuka.

 
Från Alliansen hade vi andra prioriteringar i vårt paket för kostnadsreduceringar. Tyvärr så förlorade vi voteringen och nu kommer därmed akutplatserna avvecklas helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Men mycket är i mångt och mycket okänt genom att hela 70-punktsprogrammet inte ännu har presenterats fullt ut. Därför kan nya nyheter dyka upp under resans gång.
 
Från Moderaterna och Alliansen hoppas vi att väljarnas dom faller hårt i valet 2014.
 
 
Alliansens förslag till yrkande och skriftliga yttrande:
 
Ärende 6 – Kostnadsreducerande åtgärder 2012
VLL 1535-2011
 
Alliansen yrkar:
att arbetsutskottet får i uppdrag att inarbeta kostnadsreduceringar i styrelsens verksamhetsplan och budget enlig bilagda dokument "Tid för ansvar".
 
Vi vill dessutom lägga följande särskilda yttrande till protokollet:
 
Bristande underlag och konsekvensbeskrivningar
 
Projekt balans som har ett 70-tal förslag har aldrig presenterats i sin helhet för styrelsen. Enbart en muntlig presentation har tidigare presenterats.
 
I nu föreliggande beslut om kostnadsbesparingar som berör styrelsens ansvarsområde på 65 miljoner finns inte heller något underlag som redovisar olika förslag och inte heller redovisas några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet.
 
Det enda förslag som nämns i beslutsförslaget är att antalet akutvårdsplatser skall reduceras.
 
 
Umeå 2011-11-08
 
 
Niklas Sandström (m)                                Marianne Normark (fp)
 
 
Olle Edblom (c)                                         Birgitta Nordvall (kd)
 
 
Liv Granbom (m)                                       Margareta Carlbäck (fp)                           

 

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Hur kan skylla på andra vara att ta ansvar?

Av , , 2 kommentarer 4


 

Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden.  Genom att utvecklingen att nya läkemedel och nya behandlingsmetoder ständigt utvecklas finns det ett behov av att ständigt söka förbättringar. Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten. Därför känns det glädjande att Peter Olofsson (S) och numera även Robert Winroth (MP) menar i sitt inlägg (3/11) att de nu börjat göra något åt saken. Tyvärr känns det egendomligt att Olofsson och Winroth ägnar mer kraft att kritisera regeringen än deras egen brist att tidigt tagit tag i åtgärder för att få en ansvarsfull vård och ekonomi i balans. Nu ser vi resultatet genom att sparpaket läggs fram som skjuter från höften och som inte är genomtänkta och bara skapar frustation och stor oro hos befolkningen.

Totalt har kommun- och landstingssektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. Ingen annan regering än Alliansregeringen har tillfört kommunerna och landstingen så mycket resurser. I socialdemokraternas nationella förslag till budget så finns det dessutom mindre pengar till sjukvården. De föreslår att införa dubbla arbetsavgifter för unga vilket innebär att vårt landstinget skulle förlora 14 miljoner kronor. Det är ungefär vad hela besparingen på inlandssjukvården beräknas spara. Det är inte att ta ansvar.

Den viktigaste prioriteringen som landstinget måste ta som utgångspunkt är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur. Därtill måste de som arbetar i sjukvården få ett större självbestämmande och ansvar. Ekonomistyrningen måste bli mer kraftfull där de begränsade resurserna används på ett bättre sätt.

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det som nu sker är inte en ansvarsfull politik och förhoppningsvis kommer väljarnas dom i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

(repliken är publicerad i dagens Västerbottens folkblad)

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Ambulanserna behöver finnas kvar

Av , , 2 kommentarer 2

 
I dag skriver Västerbottens folkblad om konsekvenserna av indragningar av Ambulansen i Dorotea. Kan känna med ortsborna. Ambulanser är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Till skillnad från majoriteten väljer Moderaterna tillsammans med Alliansen att inte dra in ambulansen i Dorotea eller i Malå, Åsele, Skellefteå eller Robertsfors. Behovet av att göra kostnadsreduceringar är fortfarande stort men det går att prioritera annorlunda.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Varför spara på den geratriska kompetensen?

Av , , Bli först att kommentera 2

Två av Umeås tunga företrädare inom geriatriken i Umeå skriver idag på VK:s debattsida om hur galet sparförslaget mot Umeås äldre är. Särskilt i en tid då befolkningen blir allt äldre och behovet växer av att ha goda kunskaper om de sjukdomar/tillstånd som äldre har och får.

I dag har Umeås äldreboenden stöd från geriatriker inom sjukvården vilket har inneburit att massor av onödiga inläggningar på sjukhuset kunna undvikas. Att undvika inläggningar är något som är en vinst för den äldre men även för landstingets ekonomi. Här finns det all anledning för S och MP att se över vad ett sparförslag för Umeås äldre skulle innebära.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Med röstsiffrorna 7-5 så blev sparpaketet verklighet

Av , , 7 kommentarer 7

I dag har Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) med röstsiffrorna 7-5 och 1 ledamot som avstod tagit beslutet om att verkställa det tidigare presenterade sparpaketet av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alliansen röstade enheligt emot.

Sparpaket slår hårt mot inlandssjukvården och mot barn, äldre och psykiskt sjuka i hela länet. Alliansen har sen tidigare presenterat ett alternativt sparpaket och idag så föreslogs därför en annan lösning. Läs hela Alliansens förslag genom att klicka här.

 
Allianspartierna föreslog alltså följande förändring i förslaget till verksamhetsplan för HSN:
 
Yrkande
 
Ärende 4 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Verksamhetsplan och budget 2012 VLL 1383-2011
 
 
Alliansen yrkar på följande justeringar, enligt Alliansens bilaga – Tid för ansvar, i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan:

 

  1. Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors blir kvar.
  2. De föreslagna neddragningarna av vårdplatser inom verksamhetsområdena medicin, kirurgi och regionvård halveras.
  3. Barn, multisjuka äldre och psykiskt sjuka värnas då vårdplatserna reduceras.
  4. Ett utökat samarbete i form av samverkan mellan sjukstugorna,  samt att samarbetet mellan sjukstugorna och kommunerna genomförs.
  5. Entreprenadupphandla samtliga ambulansverksamheter i länet.
  6. I första hand ska besparingar göras på det som inte har med sjukvård att göra, till exempel administration och centrala anslag inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
  7. Den planerade överföringen av 15 000 läkarbesök halveras till 7500 läkarbesök som överförs till primärvården
  8. Genomföra kostnadsminskning avseende sänkta vårdskador med 30 procent, vilket skall ge en kostnadsreducering med 30 mkr
  9. Kostnadsminskningen med att införa aktiv hälsostyrning skall ge sänkning av  kostnaderna med 7 mkr

 

 

7 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Den nya majoriteten (S+MP) i landstinget försöker i ett debattinlägg (29/10) att frånskriva sig ansvaret för deras egna besparingsförslag. Deras argument handlar om att Alliansen skulle ha orealistiska siffror. Alliansen och majoriteten vill båda minska vårdskadorna i landstinget men vi har högre ambitioner. I princip handlar det om ytterligare 20 miljoner kronor som Alliansen tror att det går att spara genom att jobba med ökad patientsäkerhet. Totalt sker vårdskador inom sjukvården i Västerbotten för ungefär 225 miljoner kronor per år. I jämförande statistik mellan landstingen ligger Västerbottens läns landsting på fjärde plats när det gäller vårdskador och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Att inte ha en hög ambition här är inget annat en ett svek mot alla patienter som drabbas av onödigt lidande. 

Alliansen bedriver ingen kreativ bokföring i vårt förslag. Vi har olika syn på vad som är möjligt och vill ta ansvar för en trygg och nära vård för alla västerbottningar. Därför har alliansen mindre besparingar på vårdplatser och mer besparingar på centrala anslag och administration. För oss är vården viktigare än dyr byråkrati.
 
Fokus i debatten måste dock handla om innehållet i sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De vill avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom vill majoriteten dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt minska med en ambulans i Skellefteå. Varför ska en strokepatient i Åsele eller Malå behöva vänta betydligt länge för att få en ambulans?
 
Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. I Alliansens förslag till sparpaket blir ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar som i dag. Sammantaget i Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka.
 
Vi är övertygade om att en indragning av akutplatser och ambulanser inte sparar några pengar. Tvärtom blir följden ökade kostnader, fler inläggningar på dyrare vårdplatser, överbeläggningar och därigenom ökad risk för patientskador och än dyrare stafettlösningar på sjukstugor. För att inte tala om riskerna med så stora vårdplatsneddragningarna på sjukhusen som S och MP föreslår. Det kan komma att leda till svårigheter att klara kompetensförsörjningen och läkarutbildningen.  
 
Nu har landstinget nått vägens ände genom att socialdemokratin i landstinget haft en konsekvent linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar men framför allt kunna erbjuda en god sjukvård av hög kvalité. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin. Alliansen står redo att axla det ansvaret.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
(Publicerad på VF-debatt sida idag) 
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Tid för ansvar för sjukvården i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5


 

(Denna debattartikel är publicerad i dagens VK)

Den 17:e oktober presenterade den nya landstingsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt förslag till sparpaket för att få ekonomin i balans. Ett åtgärdspaket som fick Vänsterpartiet att lämna samarbetet.

Sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade som huvudfokus att avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt att antalet minskas i Skellefteå.

Ett bärande inslag, som Alliansen delar med majoriteten, är att flytta över sjukhusvård till primärvården som är närmare medborgarna och mer kostandseffektiv. Men vi tycker det är orealistiskt att flytta över 15 000 läkarbesök till en redan ansträngd primärvård. Vi föreslår en halvering.

Behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för att både på kort och på lång sikt klara av de utmaningar som finns med att erbjuda sjukvård av hög kvalité och god tillgänglighet även i framtiden. För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Alliansen när det gäller besparingar på antalet vårdplatser på sjukhusen samt i inlandssjukvården.
Alliansen har till skillnad från majoriteten valt att främst göra besparingar på sådant som inte är sjukvård. Men för en ekonomi i balans krävs tyvärr även besparingar inom vården. I Alliansens förslag värnas de grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka. Alliansen vill ta detta ansvar, även då ekonomin skakar som mest.

Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutsjukvårdsplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Det innebär att i Alliansens förslag till sparpaket blir Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar.

Landstinget måste bli bättre när det gäller ekonomi- och målstyrning samt effektivitet. Här finns stora vinster att göra för patientsäkerheten och för ekonomin. Exempelvis behövs ett intensifierat arbete med att minska de onödiga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner och vårdskador. I Alliansens förslag till besparingar väljer vi att göra besparingar på sådant som inte är sjukvård som exempelvis administration, centrala anslag och projektmedel. Samtidigt som interna förbättringsarbeten behöver ske finns det kapacitet att kunna sälja högkvalitativ och världsledande vård till övriga landsting och världen. Det skulle kunna ge nödvändiga intäkter och samtidigt säkra att delar av spetssjukvården på Norrlands universitetssjukhus blir kvar i Västerbotten.

Trots att det går att spara och effektivisera på sådant som inte är sjukvård finns tyvärr ett behov av besparingar inom sjukhusvården. Ett exempel är att satsa mer på dagkirurgi vilket innebär att färre patienter behöver en sängplats. I Alliansens sparpaket minskas antalet vårdplatser men bara med hälften av det majoriteten föreslår. Det sker med rimlighet och med fokus att flytta över vård från sjukhusen till primärvård och egenvård. Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor.

Nu har landstinget nått vägens ände genom majoritetens konsekventa linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. För att nå en ekonomi i balans krävs stora förändringar med ett tydligt politiskt ledarskap. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.

Det är tid för ansvar. Alliansen står redo att axla det ansvaret för att leda sjukvården i Västerbotten.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare