Etikett: BUP

Vad händer inom BUP?

Av , , 4 kommentarer 5

I dag skriver företrädare från BRIS i en debattartikel i VK om situationen inom den barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten. De ställer den retoriska frågan om vad är det som händer inom BUP eller snarare vad är det som inte händer då tillgängligheten är så dålig. Den frågan är väldig berättigad och har tyvärr varit under väldigt lång tid då tillgängligheten har varit Sverigesämst i många år nu.

 

Verksamheten har haft problem under lång tid och särskilt med bristande tillgänglighet. Faktum är att tillgängligheten är sämst i landet. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

 

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

 

Från Moderaterna och Alliansen vill vi se andra lösningar i form av att införa ett vårdval. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. För som det fungerar nu är inte okej för länets unga med psykisk ohälsa!

 

Mycket allvarlig situation för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags meddelade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) att de skulle stänga ner sin verksamhet under en månad. Stängningen beror på omfattande arbetsmiljöproblem, problem med lokaler, bemanning och organisation. Situationen beskrivs som en ohållbar situation för patienter, anhöriga och personal.

Tyvärr så kommer inte beslutet som särskilt överraskande. Verksamheten har haft problem under lång tid och särskilt med bristande tillgänglighet. Faktum är att tillgängligheten är sämst i landet. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

Från Moderaterna och Alliansen vill vi se andra lösningar i form av att införa ett vårdval. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. För som det fungerar nu är inte okej för länets unga med psykisk ohälsa!

Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 130624: Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Allianspartierna i landstinget har lämnat in ett förslag om att utreda ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bakgrunden är den dåliga tillgängligheten under lång tid som allianspartierna vill komma till rätta med. I dag är tillgängligheten sämst i landet och var även så under föregående år. Länets ungdomar behöver alltså vänta längst av alla för att få vård.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet och kortare vårdköer säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Motionen i sin helhet:

Motion
Utred Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har under en längre tid dragits med stora problem och är bland de sämsta i landet när det gäller tillgängligheten. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet.

Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
Att utreda vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Uteblivna satsningar drabbar barn och ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med mina allianskollegor på situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin. Hela artikeln finns att läsa här:

Uteblivna satsningar drabbar barn och ungdomar

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Denna ohälsa i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minskar därigenom risken för framtida psykisk ohälsa. Att inte få hjälp i tid drabbar i första hand den som är i behov av hjälp, men givetvis drabbas även hela familjen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har under en längre tid dragits med stora problem och är sämst i landet när det gäller tillgängligheten. Detta beroende på den styrande majoritetens brist på satsning på psykiatri som givetvis har inneburit att det har blivit svårt att kunna rekrytera specialister i barnpsykiatri, vilket är orsaken till tillgänglighetsproblemet.

Regeringen har satsat tillgänglighetspengar för barn- och ungdomspsykiatri de senaste åren. Trots detta har landstinget inte lyckats öka tillgängligheten. Socialdemokraterna har under flera år haft möjlighet att upphandla barn- och ungdomspsykiatrisk utredning/behandling men tyvärr inte valt att göra det. Ett politiskt beslut som ytterst drabbar unga med psykisk ohälsa. Alliansen i landstinget tycker att situationen för länets barn och unga med psykisk ohälsa är oacceptabelt och föreslår att riktade satsningar görs för att de ska få vård i tid.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Vårdval inom idrott- och motionsrelaterade skador

Av , , Bli först att kommentera 5

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i primärvården. Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att gå längre med att införa även vårdval inom specialistsjukvård. Uppdragen har utformats på lite olika sätt beroende på varierande förutsättningar.
 
Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Ett vårdval som utgår från patienterna förutsätter höga krav på vårdgivarna i kombination med fri etablering. Vårdvalsmodellerna ska vara konkurrensneutrala. Det är viktigt att landstinget bibehåller kostnadskontroll och att vårdvalsmodellerna löpande följas upp och utvecklas. Alla avtal ska utformas så att forskning och utbildning kan bli en naturlig del.
 
För 2013 har regeringen avsatt 4,6 miljoner till varje landsting för att utveckla vårdvalet. I alliansens budgetförslag för 2013 föreslår finns det 2 miljoner avsatta för att genomföra ett vårdval inom BUP och idrott- och motionsskador.
 
I det upphandlingsunderlag som nu ska upphandlas är volymen för detta minskad med 1 miljon ytterligare. Det medför alltså att färre kommer att få hjälp med idrott- och motionsskador.
 
Då landstingsstyrelsen förra veckan skulle ta beslut om tilldelning av en redan genomförd upphandling så är det omöjligt rent juridiskt att backa ur den. Nu går det trots allt konstatera att den nya upphandlingen blev bra då trots mindre ram så blev priserna betydligt lägre så fler länsbor kan få den vård de behöver inom befintlig ram.
 
Med Alliansens politik skulle detta område vara ett område som passar sig mycket väl att utveckla som ett vårdval. Det skulle betyda att för enskild länsbo som fått remiss för en idrott- och motionsskada så skulle man få välja den vårdgivare man vill för att få sin behandling utförd.
 
 

Besök på Barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 5

 
 
För en tid sedan var jag och besökte Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för en träff med verksamhetschefen. Vi hade ett mycket bra samtal om de utmaningar som BUP står inför. Framför allt handlar det om den mycket dåliga tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet. Här fick jag beskrivit för mig att länet haft ett annat arbetssätt som medfört en ökad tillströmning av patienter något som börjar ha jobbats bort. En annan faktor har varit problem med personalbemanningen som även det medfört problem. Till våren skulle mycket av de problem som finns vara borta vilket låter mycket lovande.
 
En annan fråga som diskuterades var den utflyttning av första linjens barn- och ungdomspsykiatri till primärvården. En stor förändring som har krävt omställning för primärvården med behov av utbildning. Den utbildningsfasen ska nu vara avslutad. Här finns det även ett stort behov av att klargöra dels för medborgarna men även för landstingets egen verksamhet vilket uppdrag primärvården har och vad den mer specialiserade vården inom BUP ska vara. Något som säkert kommer att ta tid.
 
BUP är en stor och viktig del av sjukvården där barn som inte mår bra måste få stöd och hjälp snabbt. Det är inte hållbart att den här delen av sjukvården har problem med dålig tillgänglighet. Jag kommer att fortsätta att följa de här frågorna med stort intresse även framöver.

Ökat stöd för barn och ungdomar med ätstörningar

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I fredags förra veckan öppnade en ny verksamhet inom Barn- och ungdomspsykiatrin för behandling med ungdomar med ätstörningar. Den nya verksamheten, som är den första i sitt slag norr om Stockholm, kallas för multifamiljeterapi och är en insats som är tillgänglig för familjer från hela länet. Metoden är en manualiserad mellanvårdsform och ett komplement till ordinarie ätstörningsbehandlingar. Målet med multifamiljeterapin är att hjälpa familjerna att klara av ätstörningsproblemen, att kunna stödja den sjuka ungdomen att klara av att äta och våga utmana sin sjukdom och därmed gå vidare med det vanliga livet.
 
Inom multifamiljeterapin är tanken att deltagarna ska utveckla sin kunskap om sjukdomen och sin förståelse för de drabbade, för de svårigheter som familjen har fastnat i samt hitta verktyg för att bryta låsta mönster och genom olika samspelsövningar få upplevelsebaserade erfarenheter.
 
Det känns bra och viktigt att BUP börjar erbjuda den här formen av behandling. Ätstörningar är ett vanligt problem som många gånger hamnar i skymundan inom sjukvården. Jag har i tidigare blogg beskrivit mer från mitt besök på Freja-gården som inriktar sig på ätstörningsbehandlingar för dem som är över 18 år.

 

Vårdval inom specialistsjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

 


Bilden visar på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom ramen för vårdgarantin. Vid 100 procent klaras alla besök av inom vårdgarantins ramar.
 
 
Moderaterna och hela alliansen föreslår i vårt budgetförslag ett införande av vårdval inom två områden inom specialistsjukvården. Det första är handlar om idrotts – och motionsskador som är ett profilområde i länet. Det andra området är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har sämst tillgänglighet i landet. Vårdval ger patienterna större valfrihet, ökar vårdkvalitén och minskar köerna så att fler får snabbare hjälp. Flera regioner och landsting har redan infört vårdval inom specialistsjukvården bland annat region Skåne, Halland och Stockholms läns landsting. Nu är det dags för Västerbottens läns landsting att följa de goda exemplen och införa vårdval inom idrotts – och motionsskador och barn- och ungdomspsykiatrin.

 

 

Mer från Alliansbudgeten

Av , , 2 kommentarer 5

 

I går så presenterade Alliansens sitt budgetförslag. En budget för mer sjukvård i hela länet. Hela budgetförslaget finns att läsa här
 
 
Några mediaklipp från gårdagen:
I gårdagens Västerbottensnytt kommenterade jag Allianens budgetförslag:
 
 

 
 
 

Läs även i Folkbladet här om mina kommentarer till landstingets kommande ekonomiska utmaningar.

 

Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården

Av , , 1 kommentar 5

 

Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och  Birgitta Nordvall (KD).
 
I dag har Allians för Västerbotten presenterat sitt budgetförslag för åren 2013-2015. Hela pressmeddelandet med de viktigaste delarna i förslaget finns här nedanför:
Pressmeddelande 120531: Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården
 
Allians för Västerbotten har presenterat sitt alternativa budgetförslag för sjukvården. I alliansens förslag till budget görs en kraftfull satsning på primärvården som får under kommande 3 år ett resurstillskott på 50 miljoner. I deras förslag utökas antalet vårdplatser på länets sjukhus, Dorotea får tillbaka sina vårdplatser på sjukstugan och Åsele får tillbaka sin ambulans.
 
Föra att på sikt klara av personalförsörjningen av specialistläkare och specialistsjuksköterskor föreslås en satsning på fler vidareutbildningsplatser för läkare samt en satsning för att det ska löna sig bättre att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
 
För att förbättra och öka tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin förslås att ett vårdval införs. Med det öppnas det upp för fler vårdgivare att erbjuda psykiatrisk vård för barn- och ungdomar vilket kommer att öka tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet.
 
 
–  Alliansen vill ta ansvar för en bättre sjukvård med sitt budgetförslag och betonar att för att uppnå detta krävs ett maktskifte säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.
 
 
Alliansens förslag finansieras genom att minskning av bidrag till Region Västerbotten, minskade vårdskador, vårdlotsar som hjälper svårt sjuka att hitta rätt i vården, minskning av administration och centrala anslag.
 
 
Läs hela förslaget här: