Etikett: Budget

Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

Av , , 2 kommentarer 9

Pressmeddelande 150527: Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

För mer information kontakta:
Nicklas Sandström (M)
Marianne Normark (FP)
Ewa-May Karlsson (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Under onsdagen presenterade allianspartierna i landstinget sitt alternativa förslag till landstingsplan och budget. För två veckor presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag som inte innehöll några överraskningar utan var en fortsättning på den politik som förts under lång tid och visat sig ge ökade köer och en skenade ekonomi. Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Ewa-May Karlsson (C) gruppledare, Marianne Normark (FP) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare.

För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför vill de fyra allianspartierna få till bättre fungerande vårdkedjor, krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vården måste börja organiseras runt patientens behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt 8 miljoner ytterligare på AT/ST-platser och stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor. 8 miljoner satsas på ytterligare vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som tex på geriatrik och ortopedi. Dessutom en satsning för psykiatrin och införande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration, ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre och mer samordnade upphandlingar. Ytterligare också kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt att sänka kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler.

Tuff debatt om sjukvårdsbudgeten

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag har vi haft budgetdebatt om landstingets budget och landstingsplan. Här är det budgetanförande som jag hade under den inledande gruppledardebatten.

Budgetanförande 20 november 2013

Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare

”Ryktet om min död är starkt överdriven” skrev Mark Twain i ett brev till New York Journals korrespondent i London, 1897 för att dementera tidningens uppgifter att han avlidit.

Ett liknande brev skulle idag skickas i form av ett mejl till det socialdemokratiska partihögkvarteret i länet. De verkar driva tesen hårt att Allianssamarbetet har spruckit. Jag kan meddela att allianssamarbetet fortsätter som vanligt med ambitionen att ta över styret av landstinget. Vi har meddelat väljarna i länet att vi kommer att söka väljarnas förtroende med ett gemensamt valmanifest nästa år.
Jag har tidigare kommenterat att det är allvarligt att vi inte kunnat hitta en samsyn kring skattefrågan. Att man från S och MP kommer att göra ett stort nummer av detta idag är inget överraskar mig. Men låt oss inte överdriva detta. Inte minst för att det flyttar fokus från dagens viktigaste punkt nämligen avsaknaden av vision från den politiska majoriteten och vad de vill med landstinget och framför allt ansvarstagandet för de misslyckanden som skett.
Det allvarligaste misslyckandet är bristen på politisk styrning och ledning. Om man inte vet vart man vill så blir det svårt att ta sig dit.

Likt ett herrelöst skepp seglar majoriteten runt i mörkt och stormig östersjö utan vare sig karta eller politisk kompass. Tänk om kaptenen på skutan kunde sluta segla i mörker och istället följa de ledljus som Alliansen erbjuder.

Fru ordförande

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli trygg, rättvis och mer jämlik.

Sedan alliansen började styra landet har det satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt. Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent mellan perioden 2006-2013. Totalt handlar det om 1088 miljoner kronor i resurstillskott.

Fru ordförande

Trots projekt balans är ekonomin i obalans med stora underskott i Hälso- och sjukvårdsnämnden med prognos för året på ett underskott på 91 miljoner.

Länets medborgare funderar fortfarande på vad som hände med folkomröstningen. Kommer att ske någon förändring och förbättring? Jag tycker att det blir ett hån mot de nästan 90 procent av länets medborgare som röstade för förändring av inlandssjukvården men möts av beskedet att det inte kommer att tas någon hänsyn till deras vilja.
Hela länet förtjänar en trygg, rättvis och jämlik sjukvård. Allians har presenterat ett brett åtgärdsprogram för länets sjukvård där bland annat så återinförs vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt att Åsele från en riktig ambulans.

Arbetet med att få vårdkedjor att fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan utvecklas, bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Därför sker riktade satsningar just till primärvården för att klara av ett redan idag stort och tufft uppdrag att vara första linjens sjukvård. Resurstillskott, ett rimligare och mindre hälsovalsuppdrag är viktiga delar för att komma vidare.

Landstinget som organisation behöver bli mer öppen och tillåtande. All personal ska känna delaktighet och vilja vara en del av ständig förbättring av sjukvården.

Fru ordförande

Vårdköerna måste minskas. Det är orimligt att Västerbottningarna måste vänta längre på att få sjukvård än andra medborgare i Sverige.
En av de största framtidsutmaningarna är personalrekrytering då vi möter stora pensionsavgångar och en sjukvård som blir allt mer specialiserad. Antalet AT/ST-platser måste utökas ytterligare och fler sjuksköterskor måste vilja vidareutbilda sig, förslag som finns med i budgeten.

Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska där inrättandet av en mellanvårdsavdelning skulle kunna förbättra situationen.

Alliansens gemensamma förslag till landstingsplan vilket jag yrkar bifall till innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård, arbete för att minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop. I de förslaget till ramar och ramjusteringar från Moderaterna och Kristdemokraterna vilket jag vill yrka bifall till har vi gjort bedömningen att det inte behövs i dagsläget någon skattehöjning men utesluter inte att en sådan skulle behöva ske i framtiden. Förslagen är fullt ut finansierade. Jag yrkar även bifall till Alliansens förslag till nya särskilda uppdrag.

Fru ordförande

Trots att sjukvården har många utmaningar med ekonomi i oblans, dålig tillgänglighet till sjukvård, personalförsörjning, stora brister i primärvården och en stor folklig känsla av otrygghet i länet inför ovissheten att kunna få akutsjukvård när man behöver det. Utmaningar som den politisk majoritet bär ansvar för. För att komma till rätta med detta behövs ett nytt politiskt ledarskap.
Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Sjukvården i länet behöver bli trygg, rättvis och jämlik. Tillsammans söker vi i alliansen det mandatet att ta över styret av landstinget vi valet nästa år.

Tack.

(S)-vädjan om att bli bönhörd

Av , , 2 kommentarer 9

Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) bloggar om att han vill att de olika förslagen till budgeterna ska granskas. Han hävdar vidare att Alliansens sänkta skatter på nationell nivå inneburit minskade skatteintäkter. Sanningen är precis tvärtom. Alliansens arbetslinje har inneburit 200 000 fler människor i arbete vilket inneburit ökade skatteintäkter. Inte minskade. Resurserna till vård, skola, omsorg ökade med 11 procent, eller 67 miljarder fasta kronor, 2006-2012. Sedan 2006 har Alliansen satsat cirka 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått en månadslön mer per år. För landstinget i Västerbotten har alliansens arbetslinje inneburit 1088 miljoner mer i ökade skatteintäkter och statsbidrag mellan perioden 2006-2013.

När det gäller sjukvårdsbudgeten satsats det på sjukvården bara för nästa med 181 miljoner med moderaternas förslag till budget. Att skrämmas och fara med direkta felaktigheter känns tvivelaktigt. Hur skulle det vara om någon i så fall granskar Socialdemokratins tid vid makten i landstinget de senaste 20 åren. Ekonomi, tillgänglighet till sjukvård, hur det ser ut i primärvården, personalförsörjningen, med mera. Jag välkomnar mer än gärna att sjukvårdspolitiken granskas.

Fortsatta kraftiga underskott i sjukvården

Av , , 6 kommentarer 6

I dag har jag fått ekonomin för Hälso- och sjukvårdsnämnden presenterad för mig. Det var ingen munter tillställning. Från april till juli hade underskottet i sjukvården vuxit från 33 till 74 miljoner. En av förklaringarna var minskade regionintäkter, ökade straffetläkarkostnader, övertidskostnader, sjukresor med mera. Trots att Socialdemokraterna menar att de vidtagit åtgärder för att få budget i balans så fortsätter underskottet att öka. Frågan är när de styrande partiet kommer att ta ansvar för ekonomin.

Tuff debatt om landstingsplan men även tydliga ställningstagande från (S) om akutsjukvård

Av , , 1 kommentar 11

 
I går på landstingsfullmäktige blev det en tuff budgetdebatt som varade i sex timmar om de olika förslagen till budget 2013 och landstingsplan. En debatt där Socialdemokraterna hade mycket svårt att förklara hur de var nöjda med utvecklingen att allt fler av landstingets personal är sjukskrivna, missade pengar för kömiljarden, en avvecklad akutsjukvård, stora folkliga protester i inlandet och i Skellefteå, en fortsatt mycket tuff situation i hela vården och hård kritik från Socialstyrelsen kring många av besluten i Projekt balans. Att vi från Alliansen inte fick några svar på hur Sossarna planerar att lösa det var inte så oväntat. Från Alliansen kom vi med skrapa förslag för en bättre och mer rättvis vård. Tyvärr så röstade Sossarna och Miljöpartiet ner vårt förslag till budget.
 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige fick för första gången även möjlighet att ta ställning till hur de ser på avvecklingen av vårdplatserna i Dorotea och borttagandet av ambulansen i Åsele. Från Alliasen drev vi igenom att fullmäktige fick rösta om bland annat följande två förslag:
 
39. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återinföra en ambulans med stationering Åsele kommun.

40. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
Båda de förslagen så röstade de socialdemokratiska och miljöpartistiska fullmäktige ledamöterna nej till. Ett klart och tydligt ställningstagande.

Mediaklipp

Jag kommenterar i gårdagens sändning av Västerbottensnytt den förlorade omröstningen, klippet hittar du här. Jag kommenterar även budgeten i Sveriges Radio P4, klippet hittar du här.

Från sjukhusvård till primärvård

Av , , Bli först att kommentera 2


 
Primärvården är första linjens sjukvård. Den ska vara lätt att nå och finnas nära patienten. Förutsättningarna för primärvården har dock radikalt förändrats de senaste årtiondena. Det hänger samman med att insatser som tidigare gjordes medan patienten var kvar på sjukhuset nu med rätta anses kunna utföras och slutföras inom primärvården och i hemmet. Av alla patientmöten sker 75 procent i primärvården. Därför är det viktigt att det ges förutsättningar att det görs rätt bedömning i primärvården.
 
Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting i landet en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats. Problemet är att landstinget har en hög konsumtion av vård särskilt när det gäller slutenvården. I längden medför detta en hög totalkostnad med mindre produktivitet. Från Moderaterna och Alliansens sida vill man se en förflyttning från den dyra sjukhusvården till den relativt sätt billigare primärvården och därefter fortsätta förflyttning från primärvård till egenvård. Denna förflyttning av vårdkonsumtion är nödvändig för att hålla nere kostnaderna.  För att möta dessa utmaningar föreslår Moderaterna tillsammans med Alliansen en satsning på att stärka primärvården och för att klara denna förflyttning med totalt 50 miljoner kronor under kommande treårsperioden där 30 miljoner kronor satsas redan under kommande året 2013.

 

Mer från Alliansbudgeten

Av , , 2 kommentarer 5

 

I går så presenterade Alliansens sitt budgetförslag. En budget för mer sjukvård i hela länet. Hela budgetförslaget finns att läsa här
 
 
Några mediaklipp från gårdagen:
I gårdagens Västerbottensnytt kommenterade jag Allianens budgetförslag:
 
 

 
 
 

Läs även i Folkbladet här om mina kommentarer till landstingets kommande ekonomiska utmaningar.

 

Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården

Av , , 1 kommentar 5

 

Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och  Birgitta Nordvall (KD).
 
I dag har Allians för Västerbotten presenterat sitt budgetförslag för åren 2013-2015. Hela pressmeddelandet med de viktigaste delarna i förslaget finns här nedanför:
Pressmeddelande 120531: Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården
 
Allians för Västerbotten har presenterat sitt alternativa budgetförslag för sjukvården. I alliansens förslag till budget görs en kraftfull satsning på primärvården som får under kommande 3 år ett resurstillskott på 50 miljoner. I deras förslag utökas antalet vårdplatser på länets sjukhus, Dorotea får tillbaka sina vårdplatser på sjukstugan och Åsele får tillbaka sin ambulans.
 
Föra att på sikt klara av personalförsörjningen av specialistläkare och specialistsjuksköterskor föreslås en satsning på fler vidareutbildningsplatser för läkare samt en satsning för att det ska löna sig bättre att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
 
För att förbättra och öka tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin förslås att ett vårdval införs. Med det öppnas det upp för fler vårdgivare att erbjuda psykiatrisk vård för barn- och ungdomar vilket kommer att öka tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet.
 
 
–  Alliansen vill ta ansvar för en bättre sjukvård med sitt budgetförslag och betonar att för att uppnå detta krävs ett maktskifte säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.
 
 
Alliansens förslag finansieras genom att minskning av bidrag till Region Västerbotten, minskade vårdskador, vårdlotsar som hjälper svårt sjuka att hitta rätt i vården, minskning av administration och centrala anslag.
 
 
Läs hela förslaget här:

 

Allians för Västerbotten budgetförslag: Mer vård för pengarna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag på landstingsstyrelsen lägger Alliansen i Västerbotten sitt budgetförslag för 2011. Den stora skillnaden mot den rödgörna majoriteten är att med Allianens förslag får sjukvården mer pengar. Vi prioriterar tydligt sjukvård framför sådant som inte är det, tex lokaler, projekt och administration.

I allianens budgetförslag finns det 20 miljoner mer till primärvård, 25 miljoner mer till specialiserad sjukhusvård, akutmedicin, psykiatri och geriatrik. I förslaget finns även utökning av AT/ST-läkar tjänster med också satsningar på utbildning av specialistsjuksköterskor, glesbygdsmedicin och familjecentralerna.

En annan stor och viktig prioritering är att ambitionen att få ner landstings allt för höga läkemedelskostnader och få ned kostnader på grund av brister i kvalitet och vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar stort lidande för patienterna och ökar våra kostnader med många nya besök och inläggning för vård.
 

Intensiv debatt om framtidsfrågor för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag går budgetfullmäktige av stapeln, budgeten för nästa år med tillkommande uppdrag och målsättningar ska det tas beslut om. Från Alliansens sida presenteras för femte året ett heltäckande budgetförslag som värnar välfärdens kärna. På s-sidan är det en mest gnäll och avsaknad av visioner för framtidens Umeå. Från alliansen finns det mer pengar över till mindre barngrupper i förskolan, mindre klasstorlekar i högstadiet och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Nu behövs det först ett maktskifte i Umeå för att dessa förslag ska bli verklighet.