Underkänd frågeställning från landstingsmajoriteten

Av , , 2 kommentarer 6

I dag uttalar sig Bruno Kaufman i VK om socialdemokraternas och miljöpartiets frågeställning till folkomröstning. Bruno var ordförande i den grundlagskommitté som bland annat föreslog lagstiftningen om ett förstärkt folkinitiativ och är den som bedöms mest sakkunnig på området. Kaufmans dom är hård. Han underkänner frågställningen och menar att sossarna blandar ihop sakfrågan med processen. Han underkänner även det uppställda kravet på ett 50-procentigt valdeltagande.

 
Det finns inga juridiska prövningar i domstol av vad som är en korrekt frågeställning efter det att fullmäktige bedömt att det ligger inom dess beslutskompetens. Den lagstiftning som ligger till grund för förstärkt folkinitiativ har aldrig prövats i domstol. Innan någon sådan prövning har skett är tolkningar av lagstiftningen endast ett resultat av enskilda juristers bedömningar. Alliansen ser utifrån den bakgrunden inga skäl för att förändra den väckta frågeställningen från folkinitiativet.
 
Från Alliansens sida ser vi inget skäl till att ompröva, förändra eller justera den fråga (se nedan) som folkinitiativet väckt. Det är deras frågeställning med vilken de vill ansvarspröva den politiska majoriteten vilket vi vill att de ska få göra. Alliansen har visat att det går att prioritera annorlunda för att bevara en trygg och rättvis sjukvård i hela länet.
 
 
 
Folkinitiativet och Alliansens förslag till frågeställning:
Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

Alliansen för Västerbotten – en folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 10

 

Pressmeddelande 130213: Alliansen i Västerbotten – en folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet: 

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Idag hade Allians för Västerbotten en presskonferens där de redogjorde för sin syn på folkomröstningsfrågan där såväl frågeställning som förslag till valdatum presenterades. Alliansen menar att länet står inför en stundande folkomröstning beror i grunden på ett bristfälligt ekonomiskt ansvarstagande under de senaste 20 åren och ett mycket illa genomfört sparpaket för inlandssjukvården. Alliansen har visat att det går att prioritera annorlunda för att bevara en trygg och rättvis vård i hela länet.
 
Allianspartierna menade att genomföra en folkomröstning är en demokratisk möjlighet och rättighet för medborgarna i länet för att ansvarspröva den sittande majoritetens beslut. Valrörelsen står alltså i grunden mellan medborgarna som kräver en rättvis sjukvård i hela länet å ena sidan och Socialdemokraterna och Miljöpartiet å andra sidan som velat försämra bl.a. akutsjukvården i inlandet. Alliansen förespråkar den fråga som finns formulerad av folkinitiativet.
 
Till den fråga som den Socialdemokratiska landstingsmajoriteten presenterat stödjer Alliansens ett nej-alternativ. En folkomröstning förändrar inte i sak Alliansens syn på hur en rättvis och trygg hälso- och sjukvård ska utformas i hela länet menar de.
 
Efter en samlad bedömning anser Alliansen att folkomröstningen bör ske i samband de allmänna valen 2014 som trots allt bara är ett år bort. Att ha folkomröstningen i samband med de allmänna valen innebär väsentligt lägre kostnader för landstinget och skattebetalarna säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
 
På denna länk finns rapporten som vidare utvecklar Alliansens stådpunkter
 
 

Besked om folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 4
I dag efter lunch har först Socialdemokraterna och Miljöpartiet presskonferens därefter Alliansen för att presentera respektive blocks ställningstagande i folkomröstningsfrågan. Utan att berätta allt för mycket däremot att presskonferenserna sker vid olika tidpunkter och inte samtidigt är oftast ett tydligt tecken på att man inte är överens. I dag efter klockan tre kommer mer besked och information. 

Rapport: Vårdvalsreformen har inte undanträngningseffekter

Av , , Bli först att kommentera 2
Vårdvalet i primärvården har inte inneburit några absoluta undanträngningseffekter, enligt en ny rapport. Rapporten kommer från Myndigheten för vårdanalys som undersökt vårdvalets effekter i Skåne och Landstinget i Östergötland, som har haft vårdval sedan 2009, samt Stockholms läns landsting som införde vårdval den 1 januari 2008.
 
Enligt myndighetens analys finns inga tydliga tecken på att vissa patientgrupper har ökat sitt vårdutnyttjande i primärvården medan andra har minskat det, det vill säga att vårdvalet skulle ha inneburit några absoluta undanträngningseffekter.
 
Både patienter med stora vårdbehov och befolkningen som helhet har gjort fler besök i primärvården. Befolkningen som helhet har ökat sitt vårdutnyttjande i större utsträckning än personer med stora vårdbehov. Denna utveckling var tydligast i Region Skåne. I Stockholms läns landsting hade andelen läkarbesök med enklare diagnoser ökat mest.
 
Antalet läkarbesökt per invånare på mottagning och i hemmet ökade med drygt 20 procent mellan 2006 och 2011 i primärvården i Sverige. I snitt gjorde varje individ 1,5 läkarbesök i primärvården 2011 jämfört med cirka 1,2 besök 2006.
 
Myndigheten har också tittat på hur vårdvalet uppfattas. Tre av fyra personer tycker att möjligheten att byta vårdgivare är bra medan 2 procent är negativt inställda. De som har en högre inkomst uppgav att de var mer nöjda med vårdvalet än övriga.
 
Jag tycker rapporten är ett viktigt inspel i vårdvalsdebatten där dess motståndare menat på att vårdvalet trängt undan grupper som har ett större behov av vård. Nu finns en tydlig rapport som visar att så inte är fallet. 

Kömiljarden kortar vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagarna blev det klart vilka landsting som får ta del av kömiljarden och hur mycket pengar det blir för de olika kriterierna.
 
Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.
 
Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.
 
För Västerbottens läns landstings del är resultatet allt annat än bra. Västerbotten hamnar bland de sämsta landstingen och i synnerhet då det gäller operation/åtgärd. Under 2012 klarar Västerbotten för den operation/åtgärd endast en enda månad. Det betyder i praktiken att länets medborgare måste vänta betydligt längre att få vård i jämförelse med andra. När det gäller för hela 2012 redovisar landstinget ett tapp på 15 miljoner mot budget för att inte ha klarat av att ta del av regeringens kömiljardspengar. Något som är allt annat än bra!
 
Jag tycker kömiljarden är en väldigt viktig stimulans för landstinget att flyttar fokus på tillgänglighet till vården. Det är inte rimligt att behöva vänta månader på att få vård.

Hjärtcentrum i topp

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I går rapporterade Västerbottensnytt om att patienter på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus blir först i landet att kunna erbjudas en helt ny behandling vid högt blodtryck. Metoden går ut på att nerver i njurarna bränns bort genom en kateteroperation och därigenom kan blodtrycket minskas. Högt blodtryck är något var fjärde medborgare lider av så de som inte medicin och andra behandlingar fungerar för så är den här nya metoden en ytterligare sätt att kunna behandla på.
 
Något annat som känns extra kul med verksamheten på Hjärtcentrum är att de nyligen blev utsedda till en av de bästa hjärtklinikerna i Sverige. Det känns riktigt kul att sjukvården och då hjärtsjukvården fungerar så väl som den gör.

Subventionera p-piller även i Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 3

I dag skriver jag tillsammans med min vice gruppledare Liv Granbom i Folkbladet om att även Västerbotten borde subventionera p-piller. Här nedan återfinns artikeln:

Subventionera p-piller även i Västerbotten

Trotts många insatser och åtgärder för att minska oönskade graviditeter hos unga vuxna har Sverige den högsta abortfrekvensen för ungdomar av de nordiska länderna. Sverige har ett aborttal som ligger omkring 20 per 1 000 kvinnor vilket är en alldeles för hög siffra.

Västerbotten är idag det enda landsting i landet som inte erbjuder subventionerade preventivmedel som p-piller, minipiller, p-stav m.m. till unga vuxna under 26 år. Något som Moderaterna i Västerbottens läns landsting vill ändra på.

Subvention av p-piller och kostnaderna har ifrågasatts nästan dagligen av ungdomar. Då kostnaderna runt om i landet skiljer sig, kan en västerbottning, beroende på subventionens storlek, ålder och vilket p-piller hon väljer få betala upp till 600 kronor per år.
En 19-åring i Västerbotten betalar från 280-600 kronor per år för p-piller. Jämfört med Blekinge och Skåne som är billigast ensligt RFSU: s undersökningar och artikel Sverigebarometer 2011 där subventionen av p-piller är gratis fram till 19 respektive 20 år.  

Att graden av subvention skiljer kraftigt mellan landstingen är orimligt då vården ska vara jämlik över hela landet. Nu pågår en nationell översyn och diskussion om att hitta gemensamma regler över hela landet.

Frågan om subventionerade preventivmedel är inte ny i landstinget. Synsättet och grundinställningen till subvention av p-piller har funnits länge och bottnar i en tro om att antalet tonårsaborter är låga i länet och att landstinget förespråkar kondom som ett bättre alternativ för p-piller. Resurserna har istället lagts på information om sexualundervisning i skolan och utdelning av kondom. Insatser som inte skulle uteslutas med en subvention av p-piller utan vara ett komplement.

Trots att Västerbotten har enligt statistiken färre antal aborter i jämförelse med andra län så visar rapporter sammanställt av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att det finns samband mellan subvention av p-piller och lägre antal tonårsaborter.

Moderaterna i Västerbottens läns landsting betvivlar inte användandet av kondom eller effekten av sexualundervisning i skolan men menar att det ena inte får utesluta det andra. Både kvinnor och män har ett gemensamt ansvar att skydda sig mot oönskad graviditet, abort och könssjukdom.  På det viset skyddar individen sig från både ofrivilliga aborter samt könssjukdomar.

Åldersgruppen 20 – 24 år gör enligt statistiken flest aborter och utifrån detta anser Moderaterna i Västerbotten att även Västerbottens läns landsting bör subventionera P-piller för unga vuxna.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Liv Granbom (M)
Vice gruppledare

 

Sossarna uppfinner ambulans på nytt

Av , , 5 kommentarer 19

 

 
Bild på bilmodellen för akutbilen. 
 
 
 
I går beslutade landstingsstyrelsen att upprätta ett formellt avtal med Åsele kommun om samarbete med akutbilen. Trots att S-ledningen tvingats backa gång efter gång och infört nya olika akutbilar som mer och mer liknar en ambulans vill man ändå fortsätta med modellen. Den förändring som sker mot tidigare är att nu kan akutbilen även få lämna kommungränsen vilket kändes inte en dag för tidigt. Tyvärr verkar detta ske utifrån en tråkig incident där en person fick vänta flera timmar på ambulans i grannkommunen som blev medialt uppmärksammat kring jul.
 
Beslutet blev inte mer förståligt då det rapporteras till socialnämnden i Åsele att akutbilslösningen har blivit dyrare än att haft kvar en ambulans. Jag kan inte se någon logik alls i lösningen med akutbil då den inte är lika patientsäker som en ambulans och hittills blivit dyrare. Det känns mest som om sosseledningen vill experimentera med inlandssjukvården och uppfinna ambulanskonceptet på nytt. Det bästa hade varit att återinföra en ambulans då hade man inte behövt uppfinna ambulanser på nytt. 
 
 

Alla ska ha rätt till sjukvård i tid

Av , , 1 kommentar 4

Hälso- och sjukvård är en central del av välfärdens kärna. Den sjukvård som finns i länet håller en mycket hög standard, även i internationella jämförelser. Landstingets medarbetare är välutbildade och kvalificerade. Som patient går det att känna sig mycket trygg i att då du väl får vård är den av högsta kvalité. Problemet i Västerbotten är att få vård inom en rimlig tid.
 
Bristen på läkare och en organisation som inte fungerar som den ska medför att tillgänglighet till sjukvård idag är långt ifrån tillfredsställande. Under 2012 var det en fjärdedel av länsborna som behövde komma i kontakt med vården som fick vänta längre än två månader. Nästan varannan som behövde få en åtgärd/behandling fick vänta längre än två månader. Den onödiga väntan är något som ytterst drabbar den enskilde. I andra landsting ser det betydligt bättre ut. Det är inte rimligt att Västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få vård.
 

Rimligt med rökstopp vid operation

Av , , 4 kommentarer 3

 

 
I dag skriver en rad olika läkarföreningar som företrädare opererande specialiteter på DN debatt om att införa rökstopp vid operation. Främsta orsaken till att införa ett rökstopp är att det minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. En av de viktigaste åtgärdbara riskfaktorerna för komplikation efter operation är rökning. Rökare drabbas av dubbelt så många komplikationer efter operation jämfört med ickerökare. Ortopedavdelningen på NUS har länge drivit denna kampanj framgångsrikt vilket känns kul att det nu nationellt råder samsyn bland ansvariga läkarna kring rökstopp.
 
Fakta talar sitt mycket tydliga språk att rökning och operation innebär stora risker vilket då innebär stora risker för den enskilda patienten men sen finns det även en samhällsekonomisk sida av det hela. Att behöva ligga inne extra på sjukhus och eventuellt behöva göra om operationer är mycket dyrt och onödigt. Jag har inga problem att politiskt stå upp för att införa rökstopp för operationer som inte är livshotande eller trängande fall (precis som artikelförfattarna lyfter fram).